Tên loại bài
Danh sách Kanji cấp độ N1
Danh Sách Kanji: 001 - 100  Danh Sách Kanji: 400 - 500  Danh Sách Kanji: 800  -   900 
Danh Sách Kanji: 100 - 200  Danh Sách Kanji: 500 - 600  Danh Sách Kanji: 900  -  1000
Danh Sách Kanji: 200 - 300  Danh Sách Kanji: 600 - 700  Danh Sách Kanji: 1000 - 1100
Danh Sách Kanji: 300 - 400  Danh Sách Kanji: 700 - 800  Danh Sách Kanji: 1100 - 1200

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Quay lại ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~