Tên loại bài
Danh sách Kanji cấp độ N2
Danh Sách Kanji: 001 - 100 
Danh Sách Kanji: 101 - 200 
Danh Sách Kanji: 201 - 300 
Danh Sách Kanji: 301 - 367 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Quay lại ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~